شروع ثبت نام
1397/06/24 ساعت 00:00
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایلام در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود و درچارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون عمومی و تخصصی، موضوع تبصره 5 ماده 31 آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی، از محل مجوز استخدامی شماره 909/209/د مورخ 97/02/18 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع در نظر دارد تعداد 34 نفر ( مرد) از افراد واجدالشرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی، مصاحبه استخدامی و طی مراحل گزینش، به صورت قرارداد کار معین و به شرح جدول مندرج در آگهی به کار گیری نماید.

دریافت آگهی آزمون