نتایج اولیه آزمون بهورزی
1397/06/24 ساعت 00:00
بسمه تعالی
اطلاعیه شماره (1) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام در خصوص آزمون مورخ 15/6/97 مربوط به مهارت آموزان بهورزی
بدینوسیله لیست انتخاب شده آزمون مذکور تا سه برابر ظرفیت به ترتیب حروف الفبا جهت هر خانه بهداشت به شرح ذیل اعلام می گردد ،
نتایج اولیه آزمون فوریت های پزشکی
1397/06/24 ساعت 00:00
بسمه تعالی
اطلاعیه شماره (1) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام در خصوص آزمون مورخ 12/7/97 مربوط به بکارگیری مشاغل فوریت های پزشکی
بدینوسیله لیست انتخاب شده آزمون مذکور تا سه برابر ظرفیت به ترتیب حروف الفبا جهت مراکز فوریت های پزشکی به شرح ذیل اعلام می گردد ، لذا افراد مذکور موظفند ظرف مدت (7) روز از تاریخ انتشار این اطلاعیه جهت تحویل مدارک بر اساس مفاد اگهی منتشر شده به اداره کارگزینی دانشگاه جهت تحویل مدارک استخدامی بر اساس مفاد آگهی استخدام مراجعه نمایند .