تحویل مدارک آزمون استخدامی
1395/09/07 ساعت 00:00
بسمه تعالی
به اطلاع شرکت کنندگان آزمون استخدامی مورخ 21/8/95 متقاضی استخدام در دانشگاه علوم پزشکی ایلام که توسط سازمان سنجش به عنوان پذیرفته انتخاب گردیده اند می رساند جهت تحویل مدارک مطابق با صفحه پنج دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی که در شهریور ماه سال 95 توسط سازمان سنجش منتشر گردیده است
تاریخ صدور کارت
1394/11/29 ساعت 00:00
به اطلاع متقاضیان شرکت کننده در آزمون استخدامی بهورزی مربوط به آگهی استخدام مورخ 94/10/22 می رساند که تاریخ صدور کارت ورود به جلسه و تاریخ آزمون متعاقبا به صورت تلفنی اطلاع رسانی خواهد شد.
شروع ثبت نام آزمون استخدامی پیمانی بهورزی
1394/10/26 ساعت 00:00
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایلام برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود بر اساس بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوز شماره 2593/209/د مورخ 23/07/92 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بر اساس بخشنامه شماره 1952/209/د مورخ 14/4/93 ، 2976/209/د مورخ 5/6/93 و 6291/209/د مورخ 14/11/93 مدیر کل محترم دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تعداد 61 از افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان عمومی ، تخصصی ، مصاحبه و گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورزی به صورت پیمانی استخدام نماید
دریافت آگهی استخدامی
1394/10/26 ساعت 00:00
داوطلبان گرامی می توانند آگهی آزمون استخدامی پیمانی را از طریق لینک زیر دریافت و مطالعه نمایند:

دریافت آگهی استخدامی پیمانی