شروع ثبت نام
1397/04/24 ساعت 00:00
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای خانه های بهداشت تحت پوشش خود از افراد واجد شرایط طبق مفاد دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز بر اساس مصوب هیات امناء وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مندرج در این آگهی را از طریق امتحان عمومی ، تخصصی ، مصاحبه ، گزینش و پس از گذراندن دوره آموزشی مربوط به شغل بهورزی برحسب مدرک تحصیلی به شرح جدول مندرج در آگهی پذیرش و بکار گیری می نماید.

دریافت فایل آگهی